Siirry sisältöön

Digivastaava-koulutuksesta on kehitetty osana VAVE-hanketta. Koulutuspilotin tavoitteena oli kehittää modernia teknologiaa hyödyntävää työkulttuuria vammaisalalle, vahvistaa ja kehittää jo alalla olevien työntekijöiden ammatillista ja digitaalista osaamista. Lisäksi koulutuspilotin tavoitteena oli lisätä teknologisten laitteiden ja sovellusten käyttöä. Näiden asioiden edistäjiksi kehitettiin hankkeessa digi- ja hyvinvointiteknologiakoulutus, digivastaavan valmius ja tehtävänkuva. 

Digi- ja hyvinvointiteknologiakoulutus 

Digivastaava-koulutuksesta on käytetty myös nimitystä digi- ja hyvinvointiteknologiakoulutus. Koulutus rakentui 9-osaiseksi, ja kestoksi muodostui 38,5 tuntia. Koulutuspäivien pituudet vaihtelivat puolesta päivästä (3,5 h) koko päivään (6,5 h). Koulutus toteutettiin joulukuusta toukokuuhun eli kesto oli puoli vuotta.  Koulutussisällöt luotiin Teams-alustalle, josta myös opiskelu tapahtui. Koulutuspäivät toteutettiin Teams -etäyhteyksin, ja niiden aikana tehtiin tehtäviä ja harjoitteita. Koulutukset oli mahdollista katsoa jälkeenpäin tallenteena. Koulutus toteutettiin monimuoto-opiskeluna. Alla olevassa taulukossa on kuvausta koulutusten sisällöistä ja kestoista koulutuskerroittain. Hankkeen aikana osia 9-osaisesta koulutuksesta suoritti yhteensä 35 henkilöä.

Taulukko. 9-osaisen digi- ja hyvinvointiteknologiakoulutuksen sisältö ja kesto. 

Digi- ja hyvinvointiteknologiakoulutuksen kautta valmistui digivastaavia yksikköön 

Kuvio 1. Digi- ja hyvinvointiteknologiakoulutuksen kautta digivastaavaksi yksikköön. 

Digivastaavien valmistumista koulutuksen kautta on kuvattu yllä olevassa kuviossa. Digi- ja hyvinvointiteknologiakoulutuksessa toteutettiin tehtäviä ja harjoitteita, joista osa liitettiin myös koulutuskortille. Näiden tehtävien ajateltiin sisältävän perusosaamista kulloiseenkin koulutusteeman liittyen, ja niiden hallinta ajateltiin olevan myös edellytys digivastaavana toimimiseen. Kukin koulutettava kirjasi itsenäisesti omalle koulutuskortille tehtävät tehdyksi. 

Koulutuksen viimeinen vaihe oli mentorointi, jossa koulutettava esitteli 2 koulutuksessa toteuttamaansa tehtävää.  Tehtävien tuli olla suunniteltu joko asiakkaan ja tämän lähiomaisen tai työyksikön tarpeisiin. Mentorointitilaisuuteen kutsuttiin mukaan koulutettava lisäksi yksikön esihenkilön, mahdollisuuksien mukaan muita yksikön työntekijöitä sekä koulutuksesta vastaava.  

Tilaisuuden perimmäinen tarkoitus oli tuoda nuo kaksi mentorointiin valittua tehtävää muiden työntekijöiden tietoisuuteen sekä sitouttaa nämä yksikön arkeen ja toimintaan mukaan (jalkauttaminen). Samalla kertaa saatiin tietoon mahdolliset tehtävän parannus- ja kehittämiskohdat. Mentoroinnin jälkeen oli todistuksen kirjoittamisen aika sekä koulutuskortin liittäminen skannattuna ja allekirjoitettuna organisaation sähköisiin henkilöstöjärjestelmiin. 

 

Digivastaava-valmius ja -tehtävänkuva  

Digi- ja hyvinvointiteknologiakoulutuksen myötä syntyi valmius digivastaavuudesta sekä digivastaava-tehtävänimike.  Nämä olivat uusia Vaalijalan organisaatiossa.  Digivastaavia valmistui hankkeen aikana yhteensä 10 henkilöä.

Digivastaavan tehtävänä työyksikössä oli opastaa, ohjata sekä perehdyttää asiakkaita ja tämän läheisiä sekä muita yksikön työntekijöitä digi- ja hyvinvointiteknologiaan liittyviin ratkaisuihin ja sovelluksiin. Digivastaava osasi luoda tarvittaessa näistä asiakasta ja tämän lähiomaisia tai yksikköä hyödyttävää oppi- ja ohjausmateriaalia.  Materiaali voitaisiin tuottaa esimerkiksi Moodle-verkko-oppimisalustalle. Digivastaava ymmärsi henkilö- ja yksityisyydensuojan, tekijänoikeuden sekä saavutettavuuden perusperiaatteet. Hän osaisi toimia ja opastaa muita yksikön työntekijöitä näiden periaatteiden mukaisesti.  

Kuvio 2.  Digivastaava-koulutuspilotti 

 

Katja Toivasen Sosionomi amk. 2021 opinnäytetyö aiheesta2021:

Katja Toivasen Opinnäytetyö digi- ja hyvinvointiteknologia-koulutuskokonaisuuden vaikuttavuudesta ja kehittämisestä

Opinnäytetyön pp esitys

 

Lisätietoja

Maarit Luojus

projektityöntekijä, tekninen asiantuntija

0443899636

maarit.luojus@vaalijala.fi