Siirry sisältöön

OPVA-opinnoista vammaisalalle

Esedussa Mikkelissä pilotoitiin hankkeessa syksyllä 2021 maahanmuuttajataustaisille hoiva-avustajaopiskelijoille suunnatut opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot. Nämä opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot eli OPVA-opinnot ovat yksi ammatillisen koulutuksen tukimuoto, jossa opiskelija voi vahvistaa perustaitojaan esimerkiksi suomen kielessä, digitaidoissa tai matemaattisissa taidoissa. OPVA-opintojen tavoitteena on se, että opiskelija pystyy osallistumaan tutkintokoulutukseen tai osoittamaan osaamisensa. 

Hankkeessa pilotoitujen hoiva-avustajille suunnattujen OPVA-opintojen tavoitteena oli kehittää opiskelijoiden opiskeluvalmiuksia ja vahvistaa opiskelijoiden suomen kielen taitoa ja oppia erityisesti hoiva- ja hoitotyössä tarvittavaa ammatillista sanastoa. Lisäksi näiden hankkeessa pilotoitujen OPVA-opintojen tavoitteena oli se, että opiskelijat voivat kehittää digitaitojaan sekä harjoitella opiskelussa käytettävien järjestelmien ja oppimisympäristöjen käyttöä. 

Hankkeessa pilotoitu jakso oli kolmen kuukauden mittainen lokakuun alusta jouluun saakka. Tämän jälkeen pilotointiin osallistuneet opiskelijat aloittivat tammikuussa 2022 hoiva-avustajakoulutukseen kuuluvien Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Ikääntyvien osallisuuden edistäminen -tutkinnonosien opiskelun. 

Opintojen suunnitteluprosessissa oli mukana VAVE-hankkeen S2-opettaja ja sosiaali- ja terveysalan ammattiopettaja. Hanketoimijoiden lisäksi suunnitteluun osallistui työ- ja elinkeinopalvelut ja Esedun sosiaali- ja terveysalan opetuspuolen ammattilaisia. Opiskelijat ohjautuivat opintoihin työ- ja elinkeinopalveluiden kautta työvoimakoulutuksena ja jatkuvan haun kautta. Yksi opiskelija siirtyi opintoihin oppilaitoksen sisäisillä järjestelyillä. 

Hoiva-avustajien opettaja haastatteli opiskelijat ennen valintaa. Lisäksi S2-opettaja testasi opiskelijoiden kielitaidon ennen opintoihin valitsemista. Koulutuksen aloittaneiden opiskelijoiden kielitaito oli vähintään A2.2 -tasolla. Pilotointiin osallistui 6 hoiva-avustajaopiskelijaa ja myöhemmin mukaan liittyi yksi lähihoitajaopiskelija.

Opintojen sisältö rakentui hoiva- ja hoitoalan sanaston ja suomen kielen sekä opiskelu- ja tietoteknisten taitojen opiskelusta (kuva 1). Opintoihin sisältyi myös vammaisalan ja kotihoidon asiantuntijoiden vierailut, tutustumiskäynnit vanhus- ja vammaistyöhön sekä ammattiliiton esittelykäynti. Lisäksi opiskelijat osallistuivat yhtenä päivänä lähihoitajaopiskelijoiden oppitunneille saadakseen käsitystä siitä, millaista kielitaitoa oppitunneilla tarvitaan. Osa OPVA-opetuksesta järjestettiin verkko-opetuksena ja itseopiskeluna. Opiskelijoille annettiin esimerkiksi Moodle-alustalle tehtäviä, joita he tekivät itsenäisesti kotona. Opiskelijat tutustuivat hoiva-avustajan opintoihin ja osaamisvaatimuksiin. Opiskelijoilla oli myös mahdollisuus osallistua hygieniapassikoulutukseen ja -testiin jo OPVA-opintojen aikana, ja heillä oli mahdollisuus saada suomen kielen ohjausta tätä testiä varten.

Kuva 1.

Opetus järjestettiin S2-opettajan ja ammattiopettajan opetuksena ja opetuksen suunnittelussa ja opetuksen toteutuksessa hyödynnettiin opettajien vuoropuhelua opetettavista aihealueista. Ammattiopettaja käsitteli aihekokonaisuuksia, joiden sanastoa S2-opettaja opetti joko ennakkoon tai kertauksena. Opetuksessa hyödynnettiin opettajien valmiita materiaaleja, jota muokattiin maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tarpeisiin. Lisäksi opetuksen tukena käytettiin Johanna Kompan Hoitotyön suomea -kirjaa ja Avointen oppimateriaalien kirjaston  valmista materiaalia. Videoiden ja kuvien käyttö oli isossa roolissa opetuksessa. Joihinkin aihealueisiin rakennettiin tukisanastoja oppisen tueksi, katso esimerkki tästä. Opetuksessa keskityttiin mm. anatomian ja ihmiskehoon liittyvän sanaston opiskeluun, sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmien tuntemiseen ja hoito- ja hoivatyön eettisiin periaatteisiin.  

Vammaisalan näkökulmaa tuotiin monipuolisesti esiin opintojen aikana. Vammaisalan asiantuntija piti opiskelijoille luennon vammaisalasta ja opiskelijat kävivät tutustumassa myös vammaisalan työyksikköön, jossa he pääsivät harjoittelemaan vuorovaikutuksen ja läsnäolon taitoja vammaisten asiakkaiden kanssa. Ennen vierailuja opiskelijat olivat opiskelleet vammaisalan sanastoa opettajien johdolla, katso opetusmateriaali tästä

Suomen kielen opetuksessa keskityttiin erityisesti ammatissa tarvittavaan kielitaitoon ja sanastoon. OPVA-jakson aikana pyrittiin kartuttamaan sanavarastoa hoiva- ja hoitoalan sanaston osalta esimerkiksi anatomiaa, mutta opiskeltiin myös suomen kielen varsin rikasta ja monimuotoista puhekielen sanastoa, johon opiskelijat todennäköisesti törmäävät työelämässä asiakkaiden kanssa. Esimerkit anatomian opetusmateriaalista: ihmisen keho & ruuansulatuselimistö.

Opiskelijoilta kerättiin palautetta suullisesti ja kahdella kirjallisella kyselyllä. Ensimmäinen kirjallinen kysely lähetettiin opiskelijoille heti OPVA-opintojen jälkeen ja toinen hoiva-avustajaopiskelun toisen opiskelukuukauden aikana. Ensimmäiseen kyselyyn vastanneista opiskelijoista 57% arvioi OPVA-opetuksen sisällön erinomaiseksi (n=7). Toiseen kyselyyn vastanneet (n=2) kokivat, että opiskelusta oli ollut heille paljon hyötyä. Opiskelijat kokivat hyötyneensä etenkin hoiva- ja hoitoalan sanaston opiskelusta. Opiskelijat toivoivat lisää pituutta OPVA-opintoihin. Jotkut opiskelijoista kokivat, että kolmen kuukauden jakso oli liian lyhyt. 

Osa pilottiin osallistuneista opiskelijoista on toivonut työllistyvänsä vammaisalalle ja osa suunnittelee jatkavansa opintojaan lähihoitajaksi suoritettuaan ensin hoiva-avustajan koulutuksen. OPVA-opinnot ovat tarpeellinen opintojen tuki maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Tukea tulisi tarjota koko opintojen ajan. 

Esedussa Mikkelissä OPVA-opintojen kehittäminen jatkuu ja opinnot on nähty tarpeellisiksi. Syksyllä 2022 toteutetaan uudelleen vastaavanlainen aloittaville hoiva-avustaja- ja lähihoitajaopiskelijoille tarkoitettu opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen jakso. 

Lisätietoja

Annu HuttunenPäätoiminen opettaja, sh-th AMK, TtM, Etelä-Savon ammattiopisto
puh. +358406650522, annu.huttunen(at)esedu.fi

Sanna Nykänen
Suomenkielen opettaja, FM, Etelä-Savon ammattiopisto
Puh. +358407071254, sanna.nykanen(at)esedu.fi