Siirry sisältöön

Opettajan vammaistyön ohjausosaamisen vahvistaminen

Käytännön työn tuntemus on tärkeä osa ammattiopettajan osaamista. Osaamisen kehittyminen tulisi olla mahdollista koko työuran ajan. Osaamista ja käytännön työn tuntemusta ylläpidetään esimerkiksi opettajien työelämäjaksoilla.

Ammattiopettajan osaamisesta toisella asteella

Ammatilliselta opettajalta vaaditaan aikaisempaa käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavista tehtävistä. Tämä luo opettajalle hyvän pohjan ymmärtää opetettava asiasisältöä laajasti ja käytännöllisesti. Ammattiopettaja on siten sekä ammattinsa että opettajatyönsä ammattilainen. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista pääset lukemaan tästä.

Terveysalan opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteetti muodostuu opettajankoulutuksen aikana.  Opettajan ammatti-identiteetin rakentuminen on monivaiheinen, mutta myös stressaava prosessi. Terveysalan opettajaksi suuntautuvilla on usein pohjalla vahva ammatti-identiteetti terveysalan ammattilaisena, mikä saattaa tuoda haasteita opettajan ammatti-identiteetin kehittymiselle. Terveysalanopettaja opiskelijalla voi olla kokemusta vain yhdestä erityisalasta. Valmistuneella ammattiopettajalla tulisikin olla mahdollista kehittää ammattitaitoaan ja laajentaa osaamistaan työssä esimerkiksi opettajien työelämäjaksoilla ja kouluttautumisella.

Ohjaustaitojen karttuminen opettajuudessa

Osaamisperusteisen ammatillisen koulutuksen toteuttaminen edellyttää opettajalta laajaa identiteettikirjoa. Laaja identiteettikirjo auttaa tunnistamaan tarkoituksenmukaisen toiminnan kussakin tilanteessa niin yksittäisten opiskelijoiden, opiskelijaryhmien, opettajakollegojen kuin työelämän ja muiden sidosryhmien edustajien kanssa.

Osaamisperusteisuus tarkoittaa käytännössä opettajalle alalla tarvittavan osaamisen ja tiedon ajantasaisuuden varmistamista, lisäksi opettajan on tehtävä yhteistyötä yli oppiaine- ja koulutusalarajojen. Työn päämääränä on tuottaa osaajia työmarkkinoille. Käytännössä tämä edellyttää opetus- ja ohjaustyön käytänteiden ja odotusten tiedostamista ja kriittistä arviointia. Ammatillinen opettaja kehittää uusia käytänteitä yhdessä eri ryhmien kanssa ja toteuttaa ohjaustyötään menetelmällisesti monipuolisesti opiskelijoiden kanssa.

Ammatillinen opettaja toimii työelämän oppimisympäristöjen ja ohjauskäytäntöjen kehittäjänä.

Työelämäopettajana toimiminen

Ammatillinen opettaja on keskeisessä roolissa ohjatessaan opiskelijaa työelämäjaksolla. Olipa opiskelija työelämäjaksolla koulutussopimuksella tai oppisopimuksella on hänellä oman henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaiset oppimisen tavoitteet. Nämä muodostavat yksilöllisen ohjauksellisen perustan niin opiskelijalle, työelämälle kuin ammattiopettajallekin.

Työympäristöjen erilaisuus ja jatkuva muuttuminen on jatkuva kehittymisen haaste ammattiopettajalle.

Opettajien työelämäjaksot, jotka tapahtuvat aidoissa työympäristöissä vahvistavat ammattiopettajan ohjauksellisia taitoja monipuolisesti.

Esimerkiksi vammaisalan työympäristö voi tulla ohjaavalle opettajalle työelämäjakson kautta tutummaksi. Tämä on tärkeää varsinkin silloin, kun opettajalla ei ole aikaisempaa ammatillista eikä opetuksellista kokemusta vammaistyöstä. Opettaja saa alan uusinta tietoa, opettaja oppii tuntemaan niitä yhteisöjä joiden kanssa kehittää työelämää, opettaja saa kokemuksia alan uusista käytännöistä ja opettaja pystyy kertomaan opetuksen käytännöissä tai opetuksen sisällöissä tapahtuvista muutoksista työelämälle. Opetuksen ja työelämän kumppanuus vahvistaa viestintää ja molemminpuolista osaamisen vahvistamista. Kaikki tämä edellä mainittu toiminta vahvistaa opiskelijan keskeistä oppimisprosessia eli työelämässä oppimista.

Teimme Vave-hankkeessa formsilla kartoitusta Esedun sote-alan opettajien näkemyksistä opettajien työelämäjaksoista ja johtopäätöksenä vastauksista voisi vetää sen, että tällä hetkellä työelämäjaksoja on vähän. Olisiko mahdollista elvyttää opettajien työelämäjaksoja alan yhteisen kehittämisen merkeissä.

Kirsi Pokkinen, ammattiopettaja

Etelä-Savon Koulutus Oy (ESEDU)